CEFE 2017

Cieľom druhej medzinárodnej vedeckej konferencie Central European Conference in Finance and Economics (CEFE 2017) je poskytnúť výskumným pracovníkom, akademikom, praktikom a mnohým odborníkom z oblasti financií, ekonomiky a regionálnych politík priestor na prezentáciu, analýzu a diskusiu širokého spektra tak teoretických, ako aj praktických aktuálnych problémov, súčasných trendov aj budúcich výziev v procese ekonomického vývoja krajín v rámci Európskej únie.

Central European Conference in Finance and Economics má tri základné ciele:


INŠPIROVAŤ INFORMOVAŤ AKTIVOVAŤ
  • k návrhom nových oblastí vedeckého skúmania,

  • k tvorbe aktívnych programov a stratégií pri implementácii vedeckých poznatkov do praxe,

  • k tvorbe konfrontačných scenárov a vízií v širokom spektre aktuálnych národných a svetových problémov.
  • o aktuálnych ekonomických výzvach prostredníctvom prezentácie výstupov výskumov a projektov,

  • o národných i svetových problémoch a možnostiach ich riešení v kontexte súčasných trendov,

  • o trendoch a otázkach v oblasti Financií a investovania, Ekonomických aspektov a verejných financií, Obchodovania, podnikania, Start-upov v oblasti Manažmentu zdravotnej starostlivosti.
  • rôzne formy vedeckej spolupráce v prepojení s praxou,

  • inovačný potenciál nevyhnutný pre zvýšenie konkurencieschopnosti krajín EÚ v globálnej konkurencii,

  • konfrontáciu a komunikáciu o aktuálnych problémoch v ekonomikách krajín.

Na základe analýz, konfrontácií a diskusií o aktuálnych trendoch a výzvach v oblasti financií a ekonomiky v teoretickom i praktickom kontexte CEFE 2017 stimuluje a preukazuje významnosť integrity medzinárodných výskumných tímov pre rozvoj vedeckého bádania.

V rámci konferencie CEFE 2017 budú prezentované priebežné výsledky a výstupy medzinárodného výskumného projektu ATTRACTIVE DANUBE - Improving capacities for enhancing territorial attractiveness of the Danube region

CEFE 2015

Beáta Gavurová - Head of Organizing Committee
Contact email: conference.ekf@tuke.sk
Contact phone: +421 55 602 3267