CEFE 2017

Privítame zaslanie teoretických a empirických výskumných prác v odborných oblastiach ekonomických problémov a verejných financií, financií a investovania, podniku, podnikania a start-upov, ako aj v oblasti špeciálnej témy konferencie CEFE 2018:

Financie a investovanie Ekonomické problémy a verejné financie
 • osobné financie (efekty daňových politík, vplyv zadlženia, tvorba plánu úspor, plánovanie bezpečnej finančnej budúcnosti),
 • podnikové financie (kapitálové rozpočtovníctvo, oceňovanie podnikov, finančné modelovanie, riadenie peňažných tokov, zásob, úverov a investícií, riadenie finančného rizika),
 • finančné služby (finanční sprostredkovatelia, inštitucionálni investori, penzijné fondy),
 • finančná ekonomika (oceňovanie aktív, teória investovania, finančné trhy a modely).

 • problematika fiškálnej a monetárnej politiky a výziev počas krízy,
 • globalizácia a globálne nerovnováhy,
 • zdaňovanie a verejná spotreba,
 • architektúra medzinárodného finančného systému,
 • voľba spotrebiteľa, behaviorálna ekonomika,
 • verejné statky, externality a veľkosť riadenia,
 • chudoba a nerovnováha rozdelenia príjmov,
 • poučenie sa z ekonomickej histórie,
 • ekonomická teória na rázcestí,
 • ekonomika zdravotníctva.

Podnik, podnikanie a start-upy Dane a zdaňovanie v kontexte globalizácie
 • aktuálne problémy malých a stredných podnikov,
 • aktuálne požiadavky a stratégie podnikania,
 • dispozícia pre podnikanie, vzdelávanie v oblasti podnikania, sociálne podnikanie,
 • potreby a potenciál start-upov,
 • inkubátory, problémy a aktivity inkubácie,
 • financovanie start-upov.

 • aktuálne zdaňovanie priamymi a nepriamymi daňami,
 • daňové efekty, daňová optimalizácia a plánovanie,
 • harmonizácia daní v rámci Európskej únie,
 • zamedzenie dvojitého zdanenia,
 • daňové úniky ako súčasť tieňovej ekonomiky,
 • uplatňovanie transferového oceňovania.

CEFE 2015

Contact email: conference.ekf@tuke.sk