CEFE 2017

Privítame zaslanie teoretických a empirických výskumných prác v odborných oblastiach ekonomických problémov a verejných financií, financií a investovania, podniku, podnikania a start-upov, ako aj v oblasti špeciálnej témy tohtoročnej konferencie CEFE 2017 - Manažment zdravotnej starostlivosti:

Financie a investovanie Ekonomické problémy a verejné financie
 • osobné financie (efekty daňových politík, vplyv zadlženia, tvorba plánu úspor, plánovanie bezpečnej finančnej budúcnosti),
 • podnikové financie (kapitálové rozpočtovníctvo, oceňovanie podnikov, finančné modelovanie, riadenie peňažných tokov, zásob, úverov a investícií, riadenie finančného rizika),
 • finančné služby (finanční sprostredkovatelia, inštitucionálni investori, penzijné fondy),
 • finančná ekonomika (oceňovanie aktív, teória investovania, finančné trhy a modely).

 • problematika fiškálnej a monetárnej politiky a výziev počas krízy,
 • globalizácia a globálne nerovnováhy,
 • zdaňovanie a verejná spotreba,
 • architektúra medzinárodného finančného systému,
 • voľba spotrebiteľa, behaviorálna ekonomika,
 • verejné statky, externality a veľkosť riadenia,
 • chudoba a nerovnováha rozdelenia príjmov,
 • poučenie sa z ekonomickej histórie,
 • ekonomická teória na rázcestí.

Podnik, podnikanie a start-upy Manažment zdravotnej starostlivosti
 • aktuálne problémy malých a stredných podnikov,
 • aktuálne požiadavky a stratégie podnikania,
 • dispozícia pre podnikanie, vzdelávanie v oblasti podnikania, sociálne podnikanie,
 • potreby a potenciál start-upov,
 • inkubátory, problémy a aktivity inkubácie,
 • financovanie start-upov.

 • hodnotenie zdravotných politík, meranie a riadenie efektívnosti zdravotných systémov a zdravotníckych zariadení, eHealth,
 • optimalizácia všetkých typov procesov v zdravotníckych zariadeniach, meranie a riadenie kvality v zdravotníctve,
 • ICT a IS v zdravotníckych zariadeniach, sociálno-ekonomické otázky súvisiace s dlhodobou zdravotnou starostlivosťou,
 • prognózovanie celosvetových dopadov "globálneho starnutia" obyvateľstva,
 • problematika unitárneho a pluralitného systému zdravotného poistenia.

CEFE 2015

Beáta Gavurová - Head of Organizing Committee
Contact email: conference.ekf@tuke.sk
Contact phone: +421 55 602 3267