CEFE 2017

V prípade záujmu o účasť na konferencii CEFE 2018 je potrebná registrácia prostredníctvom konferenčného registračného portálu. Pre prístup do konferenčného registračného systému kliknite na "Registrácia" .

Potenciálni autori sú vyzvaní, aby predložili elektronickú verziu príspevku* v angličtine týkajúcu sa vybranej oblasti tematického zamerania konferencie. Programový výbor konferencie rozhodne, ktoré príspevky budú zahrnuté do programu konferencie. O akceptácii príspevku, ako aj o výsledku recenzného konania budú autori informovaní prostredníctvom registračného portálu. Autori zamietnutých príspevkov budú informovaní e-mailom. Všetky konferenčné príspevky budú podrobené recenzii a tie s akceptačným statusom budú zaradené do online zborníka, ktorý bude zaslaný na posúdenie do CPCI-SSH v rámci Web of Science, Thomson Reuters.

Pri tvorbe príspevku je potrebné použiť šablónu "Template". Pri nedodržaní formálnych náležitostí uvedených v šablóne si výbor konferencie vyhradzuje právo zamietnuť príspevok.

Registrácia abstraktudo 31. marec 2018
Zaslanie príspevkudo 31. máj 2018
Výsledok recenzného konania a oznámenie o akceptácii príspevku30. jún 2018
Nahratie finálneho príspevku po recenziido 16. júla 2018
Úhrada konferenčného poplatkudo 31. júla 2018
Finálny program konferencie20. august 2018


Konferenčný zborník Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2015) je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection ako súčasť citačného indexu Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities (CPCI-SSH), spravovanej vydavateľstvom Thomson Reuters.


* V rámci procesu registrácie autor deklaruje, že manuskript je originálny a súčasná forma nebola publikovaná v žiadnej inej forme, ani nebola zaslaná do časopisu/na konferenciu a ani nebude zaslaná do žiadného časopisu/na konferenciu, ak bude príspevok akceptovaný na publikovanie v rámci konferencie CEFE 2018.

CEFE 2015

Contact email: conference.ekf@tuke.sk