CEFE 2017

Potenciálni autori sú vyzvaní, aby predložili elektronickú verziu príspevku* v angličtine týkajúcu sa vybranej oblasti tematického zamerania konferencie. Programový výbor konferencie rozhodne, ktoré príspevky budú zahrnuté do programu konferencie. O akceptácii príspevku, ako aj o výsledku recenzného konania budú autori informovaní prostredníctvom registračného portálu. Autori zamietnutých príspevkov budú informovaní e-mailom. Všetky konferenčné príspevky budú podrobené recenzii a tie s akceptačným statusom budú zaradené do online zborníka, ktorý bude zaslaný na posúdenie do CPCI-SSH v rámci Web of Science, Thomson Reuters.

Konferenčný zborník Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2015) je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection ako súčasť citačného indexu Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities (CPCI-SSH), spravovanej vydavateľstvom Thomson Reuters.

V prípade záujmu o účasť na konferencii CEFE 2017 je potrebná registrácia prostredníctvom konferenčného registračného portálu. Pre prístup do konferenčného registračného systému kliknite na "Registrácia". Pri registrácii je potrebné: Pri tvorbe príspevku je potrebné použiť šablónu "Template". Pri nedodržaní formálnych náležitostí uvedených v šablóne si výbor konferencie vyhradzuje právo zamietnuť príspevok.

Začiatok registrácie15. máj 2017
Koniec registrácie20. august 2017
Začiatok registrácie príspevku15. máj 2017
Koniec registrácie finálneho príspevku20. august 2017
Výsledok recenzného konania a oznámenie o akceptácii príspevku31. august 2017
Nahratie finálneho príspevku po recenziido 15. september 2017
Úhrada konferenčného poplatkudo 10. september 2017
Finálny program konferencie15. september 2017


*V rámci procesu registrácie autor deklaruje, že manuskript je originálny a súčasná forma nebola publikovaná v žiadnej inej forme, ani nebola zaslaná do časopisu/na konferenciu a ani nebude zaslaná do žiadného časopisu/na konferenciu, ak bude príspevok akceptovaný na publikovanie v rámci konferencie CEFE 2017.

CEFE 2015

Beáta Gavurová - Head of Organizing Committee
Contact email: conference.ekf@tuke.sk
Contact phone: +421 55 602 3267