CEFE 2017
Program konferencie CEFE 2017
STREDA 20. september 2017
08:15 - 08:55Registrácia účastníkov
09:00 - 12:30Otvorenie konferencie
Plenárne zasadnutie
12:30 - 14:00Obed
14:00 - 18:00Rokovanie v sekciách (vrátane prestávky a občerstvenie)
19:00Spoločenský večer
Závery z konferenčného dňa
Vyhodnotenie sekcie Mladí vedci

Program KONFERENČNÝCH SEKCIÍ nájdete ">>TU<<".


Na plenárnom zasadnutí vystúpia:

prof. Ing. Juraj SIPKO, PhD., MBA.
Ekonomický ústav SAV, Bratislava, Slovensko

Juraj Sipko je riaditeľom Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV). Je členom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. Pracoval ako poradca guvernérov Národnej banky Slovenska. Počas šiestich rokov pôsobil ako poradca výkonného riaditeľa Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky. Okrem toho pôsobil ako riaditeľ medzinárodných vzťahov Ministerstva financií Slovenskej republiky a ako negociátor s Európskou úniou a OECD. Strávil jeden rok ako hosťujúci profesor na Massachusetts Institute of Technology a zúčastnil sa na výkonných programoch na Harvard Business School (Harvard University), Wharton Business School (University of Pennsylvania). Podieľal sa aj na vedeckých štúdiách na univerzite v St. Thomas v Camerone School of Business (Houston), v Cass Business School (Londýn) a v Lomonosovej univerzite (Moskva).
(Source: Slovenská Akadémia Vied)

Alessandro FIGUS
Campus Link University, Rím, Taliansko

prof. Alessandro Figus je expertom na medzinárodnú politiku a politológiu. Je súčasťou rôznych vedeckých výborov v medzinárodných časopisoch a je autorom viac ako 50 článkov v oblasti vyššieho vzdelávania, sociálno-politických a medzinárodných vzťahov s osobitným dôrazom na EÚ, východnú Európu a Stredný východ. Čestný titul Honoris causa mu bol udelený v Moldavsku. Od roku 2005 pôsobil ako prorektor pre medzinárodné vzťahy na Inštitúte medzinárodného manažmentu v Moldavsku. Pôsobí na viacerých európskych univerzitách a vyučuje politológiu aj na káhirskej pobočke Sorbonne University of Paris Panthéon. Je koordinátorom projektov financovaných Európskou komisiou (vrátane Tempus a Erasmus). Pôsobil ako provinčný tajomník PRI v národnej rade, ako aj vo funkcii mestského radcu, v Združení sociálnych služieb, na IPAB a aj ako CEO v spoločnosti v sektore verejnej dopravy. Vykonal niekoľko misií ako medzinárodný pozorovateľ.
(Zdroj: Studi Politici e Internazionali, Link Campus University)

prof. Mgr. Martin KAHANEC, PhD., M.A.
Central European University in Budapest, Budapešť, Maďarsko

Martin Kahanec je ekonóm zaoberajúci sa najmä trhom práce. Jeho výskum sa zameriava na ekonómiu trhu práce, populačnú ekonómiu, etnicitu a migráciu. Martin Kahanec publikuje v medzinárodných vedeckých časopisoch, vyšla mu kapitola v Oxford Handbook of Economic Inequality, Oxford University Press, a edituje vedecké publikácie a špeciálne vydania vedeckých časopisov. Je Managing Editor odborného časopisu Journal of European Labor Studies, ktorý vydáva IZA. Martin Kahanec spolupracoval na viacerých vedeckých a aplikovaných projektoch Svetovej banky, Európskej komisie, OECD, a iných medzinárodných a národných inštitúcií. Od januára 2010 pôsobí na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti, kde bol v roku 2016 menovaný za profesora. Na Ekonomickej univerzite v Bratislave pôsobí ako vedecko-výskumný pracovník od roku 2015. Od roku 2016 spolupracuje s Centre for Population, Development and Labour Economics Univerzity Organizácie spojených národov (UNU). Martin Kahanec je Visiting Research Fellow na Inštitúte pre štúdium práce IZA (Institue for the Study of Labor) v Bonne (Nemecko), kde dlhodobo pôsobil ako zástupca riaditeľa programu Migrácia, vedúci výskumnej skupiny zameranej na trh práce a rozšírenie Európskej Únie a Deputy Director of Research (zástupca riaditeľa pre výskum; 2009). Od roku 2016 je pozvaným členom Academia Europea, Európskej akadémie vied.
(Source: Central European Labour Studies Institute)

doc. Vladimír ROGALEWICZ, CSc.
Fakulta biomedicínského inžinýrství ČVUT v Praze, Praha, Česká Republika

Vladimír Rogalewicz absolvoval Univerzitu Karlovu v Prahe. Jeho súčasné výskumné záujmy sa sústreďujú na oblasť zdravotníckych služieb, ekonomiku a riadenie zdravotníckych zariadení a najmä na hodnotenie zdravotníckych technológií. Hlavné zameranie jeho práce je na ekonomické aspekty zdravotníckych pomôcok. Publikoval viac ako 80 vedeckých prác v oblasti algebry, teoretickej fyziky, genetických zdrojov rastlín, chemického inžinierstva, medicíny a hodnotenia zdravotníckych technológií, publikovaných napr. Pacific Journal of Mathematics, International Journal of Theoretical Physics, Acta Anaestesiologica Scandinavica, Seed Science & Technology, a Value in Health. V rokoch 2007 - 2012 bol prodekanom Fakulty biomedicínskeho inžinierstva Českej vysokej školy technickej v Prahe. Od roku 2008 do roku 2015 pôsobil ako generálny tajomník Európskej spoločnosti pre inžinierstvo a medicínu (ESEM), pričom sa aktívne zúčastňoval na vzdelávacích aktivitách sponzorovaných ESEM.
(Source: Faculty of Medical Bioengineering, Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy Iaşi)

Assoc. prof. Ihsan Cemil Demir, PhD.
Afyonkarahisar Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turecko

Ihsan Cemil Demir pôsobí ako docent na Afyon Kocatepe University v Turecku (Fakulta ekonomiky a administratívy, Katedra verejných financií). Je odborníkom na verejné financie, fiškálnu sociológiu, daňovú psychológiu a daňové právo. Študoval v Austrálii (Queensland University of Technology) ako hosťujúci výskumný pracovník. Od roku 2014 je riaditeľom Afyon Vocational School (jednej z najväčších škôl v Turecku) a koordinátorom viacerých odborných škôl. Je členom rôznych vedeckých výborov medzinárodných časopisov a je autorom 42 článkov a 5 kníh z oblasti verejných financií, daňovej psychológie a verejnej ekonomiky. Na medzinárodných konferenciách prezentoval množstvo rôznych príspevkov. Vyvinul „index daňovej morálky” s Bennom Torglerom, ktorý sa používa v mnohých prieskumoch.
(Source: Afyon Kocatepe University, Turecko)


Nasledujúci experti vystúpia v rámci sekcie: Dáta - analýzy - stratégie: Inštitucionálnou spoluprácou k ekonomickému a sociálnemu rozvoju:

Maroš FINKA
Úrad Vlády SR, riaditeľ Stredoeurópskeho výskumného a vzdelávacieho centra v priestorovom plánovaní – SPECTRA Centra excelencie EU, Slovensko

Prof. Maroš Finka je expert OSN pre Habitat III, člen ARL Hannover, profesor Ústavu manažmentu STU v Bratislave, hovorca SPA-CE.net, siete výskumných inštitútov v oblasti priestorového rozvoja Strednej a východnej Európy, participoval vo viac ako 50 národných a 45 medzinárodných výskumných a na prax orientovaných projektoch v oblasti Európskeho priestorového plánovania, mestského rozvoja, revitalizácie a environmentálneho plánovania, autor viac ako 200 kníh a článkov v medzinárodných a domácich periodikách a vystúpení na vedeckých podujatiach, držiteľ ceny Vedec roka a Danubius Award 2017

Martin SMATANA
Inštitút zdravotnej politiky (IZP), Slovensko

Msc. Martin Smatana je riaditeľom Inštitútu zdravotnej politiky (IZP), analytického a poradného útvaru Ministerstva zdravotníctva SR, ktorý centralizuje a spracováva rôzne údaje o systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti v SR

CEFE 2015

Beáta Gavurová - Head of Organizing Committee
Contact email: conference.ekf@tuke.sk
Contact phone: +421 55 602 3267