CEFE 2017
Program konferencie CEFE 2018
UTOROK 04. september 2018
12:00 - 13:15Registrácia účastníkov
13:30 - 17:00Plenárne zasadnutie
od 18:30 Spoločenský večer

Program KONFERENČNÝCH SEKCIÍ


Na plenárnom zasadnutí vystúpia: 4.september 2018
Forma a rokovací jazyk: Prezentačná forma v anglickom jazyku

13:30 - 14:30doc. Ing. Luboš Buzna, PhD.
Téma prednášky: Spravodlivé rozdelenie obmedzených zdrojov v sieťach

Ľuboš Buzna je vedúcim výskumným pracovníkom tímu predsedov ERA v Univerzitnom vedeckom parku Žilinskej univerzity, ktorý bol založený v rámci projektu FP7 ER Adiate a je pridruženým členom Fakulty manažmentu a informatiky na Univerzite v Žiline ako docent aplikovanej informatiky. V roku 2003 absolvoval doktorandské štúdium na Žilinskej univerzite v študijnom programe Dopravné a komunikačné technológie. Predtým pracoval ako výskumný pracovník pre niekoľko akademických inštitúcii: Univerzita v Barcelone (2014-2015), ETH Zurich (2007-2009) a TU Drážďany (2005-2007), kde sa zúčastnil projektu FP6 IRRIIS ako vedúci WP a projektu FP7 LASAGNE. Jeho výskum sa zameriava na vývoj optimalizačných algoritmov (celočíselné programovanie a konvexná optimalizácia) a dátová veda (modelovanie a dedukcia), ktoré sú uplatniteľné v dopravných sieťach a vo všeobecnosti v komplexných systémoch. Je autorom viac ako 50 publikácií, medzi nimi 17 v medzinárodných odboroch vedeckých časopisov indexovaných v databáze aktuálneho obsahu. V roku 2013 získal ocenenie od Literárneho fondu za citácie na svoje publikácie.

14:30 - 15:30prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
Téma prednášky: Potravinová bezpečnosť v krajinách strednej a východnej Európy

Ján Pokrivčák je profesorom poľnohospodárskej ekonómie na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a vedúcim Katedry hospodárskej politiky na FEM SPU. Vyštudoval poľnohospodársku ekonómiu na FEM SPU a kvantitatívne metódy na Cornellovej univerzite v USA. Vo svojom výskume sa venuje Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ, medzinárodnej ekonomike a verejnej voľbe. Publikoval v mnohých renomovaných svetových vedeckých časopisoch ako napríklad European Review of Agricultural Economics, Journal of Agricultural Economics alebo Energy Economics. Participoval na mnohých medzinárodných vedeckých a vzdelávacích projektoch financovaných EÚ. Bol konzultantom Svetovej banky a FAO. Prednáša na viacerých univerzitách doma aj v zahraničí. Realizoval projekty pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako aj pre Európsku komisiu. Je členom viacerých vedeckých rád fakúlt a univerzít ako aj redakčných rád vedeckých časopisov.

16:00 - 17:00Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik
Téma prednášky: Digitalizácia a Priemysel 4.0: Budeme mať dosť práce?

Mikuláš Luptáčik je svetovo uznávaným odborníkom v oblasti matematickej ekonómie a ekonomických analýz. Po viac ako 45 ročnom pôsobení na Ekonomickej univerzite vo Viedni je jej emeritným profesorom. Viac rokov bol vedeckým riaditeľom Ústavu pre ekonomický výskum vo Viedni. Od roku 2015 je dekanom Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Je členom redakčných rád viacerých vedeckých časopisov evidovaných v databáze WoS (Central European Journal for Operations Research, Ekonomický časopis, Operations Research and Decisions), recenzentom 15 významných vedeckých časopisov a členom viacerých vedeckých spoločnosti. Jeho vedecké práce sú často citované (vo WoS má evidovaných takmer 400 citácií), pričom na jednu z jeho prác je 254 citácií.

CEFE 2015

Contact email: conference.ekf@tuke.sk