CEFE 2017

Súčasťou konferencie CEFE 2018 je aj súťažná sekcia Mladí vedci. Cieľom sekcie Mladých vedcov je podporovať a povzbudzovať doktorandov v rozvoji výskumných aktivít v kontexte súčasných ekonomických problémov.

Mladí vedci dávajú doktorandom možnosť uľahčiť výmenu znalostí a diskusiu výsledkov výskumu na medzinárodnej úrovni prepojením doktorandov so skúsenými výskumnými pracovníkmi v rámci profesionálneho a sociálneho fóra. Sekcia v rámci konferencie CEFE 2018 zároveň doktorandom poskytuje stimulujúce prostredie, v ktorom si môžu vymieňať nápady, vytvoriť neformálne siete a iniciovať budúci výskum založený na spolupráci.

Sekcia Mladí vedci ponúka pre študentov doktorandského štúdia špeciálnu výhodu. Prezentované príspevky budú posúdené výborom konferencie a tri najlepšie prezentácie budú odmenené:

1. miesto:
2. miesto:
3. miesto:

Registrácia, termíny a poplatky

V prípade záujmu o účasť na konferencii CEFE 2018 je potrebná registrácia prostredníctvom konferenčného registračného portálu. Pre prístup do konferenčného registračného systému kliknite na "Registrácia".

Potenciálni autori sú vyzvaní, aby predložili elektronickú verziu príspevku* v angličtine týkajúcu sa tém konferencie. Programový výbor konferencie rozhodne, ktoré príspevky budú zahrnuté do programu konferencie. Potvrdenie o akceptácii príspevku s výsledkom recenzného konania príspevkov bude zverejnené online ako súčasť registračného portálu. Autori zamietnutých príspevkov budú informovaní e-mailom.

Pri tvorbe príspevku je potrebné použiť šablónu "Template". Pri nedodržaní formálnych náležitostí uvedených v šablóne si výbor konferencie vyhradzuje právo zamietnuť príspevok.

Pre informácie týkajúce sa tém, termínov a poplatkov kliknite prosím na ďalšie časti konferenčnej stránky CEFE 2018.

Všeobecné podmienky súťaže MLADÍ VEDCI 2018
 • autorom súťažného príspevku môže byť študent dennej alebo externej formy doktorandského štúdia (PhD. študent)
 • do súťažného hodnotenia sú zaradené len príspevky autorov, ktoré budú prezentované na konferencii
 • peňažná odmena bude v prípade spoluautorstva rozdelená medzi spoluautorov

 • Hodnotiace kritériá súťažných príspevkov MLADÍ VEDCI 2018 (maximum 100 bodov)
 • spracovanie teoretických východísk a vhodnosť využitých zdrojov (10 bodov)
 • adekvátnosť aplikovaných metód a údajov (10 bodov)
 • kvalita a úroveň analýzy a správnosť interpretácie výsledkov výskumu (10 bodov)
 • vedecký prínos príspevku (20 bodov)
 • praktický prínos príspevku (20 bodov)
 • prezentácia príspevku (20 bodov)
 • odpovede na otázky v rámci diskusie (10 bodov)
 • * Všetky príspevky budú podrobené recenzii a tie s akceptačným statusom budú zaradené do online zborníka, ktorý bude zaslaný na posúdenie do CPCI (Conference Proceedings Citation Index, integrovaný index) v rámci Web of Science, Thomson Reuters.

  CEFE 2015

  Contact email: conference.ekf@tuke.sk