CEFE 2017

Inspire, Inform, Activate
V duchu troch základných cieľov sa niesla 1. Medzinárodná vedecká konferencia s názvom Central Europen Conference in Finance and Economics - CEFE 2015, ktorú v dňoch 30.09.–01.10.2015 organizovala Ekonomická fakulta TUKE v priestoroch učebno-výcvikového zariadenia v Herľanoch.

Konferencia poskytla výskumným pracovníkom, akademikom, praktikom a mnohým odborníkom z oblasti financií, ekonomiky a regionálnych politík priestor na prezentáciu, analýzu a diskusiu širokého spektra tak teoretických, ako aj praktických aktuálnych problémov, súčasných trendov aj budúcich výziev v procese ekonomického vývoja krajín v rámci Európskej únie.

Konferencie CEFE 2015 sa celkovo zúčastnilo 120 domácich i zahraničných účastníkov z Čiech, Poľska, Maďarska, Talianska a Nemecka. Na úvod konferencie dňa 30. 09. 2015 privítal účastníkov dekan Ekonomickej fakulty doc. Ing. Michal Šoltés, PhD., ktorý bol zároveň moderátorom plenárneho zasadnutia konaného v dvoch blokoch. V rámci doobedňajšieho plenárneho zasadnutia vystúpili: doc. Mgr. Grzegorz Michalski, PhD. (Poľsko), prof. Dr. Alessandro Figus (Taliansko), doc. Vladimír Rogalewicz, CSc. (Česko), prof. Dr. Martin Užík (Nemecko) a Mgr. Iveta Nagyová, PhD. (Slovensko). Vystúpenia jednotlivých pozvaných hostí podnietili bohatú diskusiu k viacerým problémom, ktoré sa stali predmetom rozpravy medzi účastníkmi konferencie aj v poobedňajších rokovaniach v sekciách. V druhom bloku plenárneho zasadnutia, ktorý sa konal 30. 09. 2015 v podvečerných hodinách, vystúpili prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA (Slovensko) a doc. Mgr. Martin Kahanec, PhD., M.A. (Maďarsko), ktorí sa v rámci svojich vystúpení venovali problémom globálnej nerovnováhy vo svete i v Európskej únii a vrcholiacej imigračnej kríze v Európe s jej možnými dopadmi na trh práce.

V rámci rokovania v sekciách mali účastníci pod dohľadom predsedajúcich sekcií možnosť prezentovať a diskutovať o aktuálnych problémoch v štyroch tematických oblastiach, a to tak v oblasti ekonomických problémov a verejných financií, financií a investovania, podniku, podnikania a start-upov, ako aj v oblasti špeciálnej témy konferencie CEFE 2015 - Manažment zdravotnej starostlivosti. Niektorí účastníci konferencie mali možnosť prezentovať svoje príspevky aj vo forme posterov.

Príjemným spestrením poobedňajších rokovaní bol Herliansky gejzír, ktorého erupcia v čase medzi 16:00 a 16:30 hod. podnietila všetkých účastníkov konferencie opustiť rokovacie miestnosti a užiť si tento jedinečný prírodný úkaz. Pre zahraničných účastníkov tak bola erupcia nečakaným a krásnym doplnkom konferencie zvečneným spoločnou fotografiou.Súčasťou konferencie CEFE 2015 bola súťažná sekcia Mladých vedcov, určená pre študentov doktorandského štúdia. Mladým vedcom bol v rámci konferencie vytvorený priestor pre výmenu znalostí, skúseností a nápadov na budúci výskum a diskusiu výsledkov ich výskumu so skúsenými výskumnými pracovníkmi na medzinárodnej úrovni. Zároveň sekcia ponúkla doktorandom špeciálnu výhodu v podobe peňažnej odmeny pre tri najlepšie prezentácie príspevkov. Hodnotiaca komisia tvorená piatimi členmi, ktorej predsedom bol doc. Ing.Tomáš Želinský, PhD., na základe vyhodnotenia prezentovaných doktorandských príspevkov podľa vopred určených hodnotiacich kritérií udelila ocenenia na dvoch miestach: Ing. Bibiáne Novákovej (EkF TUKE) za druhé miesto, Ing. Tatiane Bielikovej (Ekonomická fakulta UMB) a Ing. Janke Pálfyovej (EkF TUKE) za tretie miesta. Prvé miesto sa komisia v doktorandskej sekcii rozhodla neudeliť. Ocenené príspevky boli slávnostne vyhodnotené dekanom fakulty na začiatku spoločenského večera konferencie. Autorom víťazných príspevkov srdečne blahoželáme.

Neoddeliteľnou súčasťou konferencie bol spoločenský večer, ktorý bol pre účastníkov priestorom pre uvoľnenie, či budovanie kontaktov, a zároveň bol nezabudnuteľným zážitkom tak vďaka dobrému jedlu, programu a hudbe, ako aj výnimočnému vystúpeniu dekana fakulty spolu s folklórnym súborom Čarnica.

Na základe spätnej väzby domácich i zahraničných účastníkov konferencie možno konštatovať, že konferencia prevýšila očakávania a splnila stanovené ciele: inšpirovala k návrhom nových oblastí vedeckého skúmania, k tvorbe aktívnych programov a stratégií pri implementácií vedeckých poznatkov do praxe, informovala o aktuálnych ekonomických výzvach, problémoch a možnostiach ich riešení v kontexte nastolených trendov vypovedajúcich o súčasnej stratégii vývoja národných ekonomík a aktivovala formy vedeckej spolupráce v prepojení s praxou a inovačný potenciál nevyhnutný pre zvýšenie konkurencieschopnosti krajín EÚ v globálnej konkurencii.

Veríme, že ďalšie ročníky konferencie CEFE organizované Ekonomickou fakultou TUKE budú minimálne také úspešné ako ročník 2015.


Autori: doc. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA.,
Ing. Lucia Mihóková, PhD.
Zdroj: HALO TUKE: Štvrťročník Technickej univerzity v Košiciach, 2-2015/2016, online: http://www.tuke.sk/tuke/halo-tu/halotu201520162

CEFE 2015

Contact email: conference.ekf@tuke.sk